എഴുതുക തോന്നുന്ന പോലെ നീയിച്ഛിച്ച
വരികള്‍ നിന്‍ രീതിയില്‍ത്തന്നെ.
ഒരുവഴി മാത്രമേ ശരിയെന്ന പാലത്തി-
നടിയിലൂടെത്രയോ രക്തം
ഒഴുകിക്കടന്നുപോയ്, ഓര്‍ക്കുക കവിതയില്‍
അനുവാദമുള്ളതാണെന്തും.
ഒരുമുന്‍വ്യവസ്ഥയു,ണ്ടതിശയിച്ചീടണം
കടലാസിലുള്ള ശൂന്യത്തെ!