മക്കൾ

ആറ്റൂർ രവിവർമ്മയുടെ മക്കൾ എന്ന കവിത കെ സി നാരായണൻ ചൊല്ലുന്നു


മറുവിളി

ആറ്റൂർ രവിവർമ്മയുടെ മറുവിളി എന്ന കവിത ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് ചൊല്ലുന്നു:


ഊഞ്ഞാലിൽ

വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ ഊഞ്ഞാലിൽ എന്ന കവിത കവി കെ വി ബേബി ചൊല്ലുന്നു.