കാത്തിരിക്കു, ഹരിതകം പുതുക്കുകയാണ്
FEATURED POST

കാത്തിരിക്കു, ഹരിതകം പുതുക്കുകയാണ്

ക്ഷമിക്കണം, പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രൂപത്തിലും ഉള്ളടക്കത്തിലും പുതിയ മാറ്റങ്ങളോടെ വൈകാതെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

...

Latest

ആറ്റൂരോർമ്മ

Screenshot 2021-07-27 at 10.01.27 PM.png

അന്തരിച്ച കവി ആറ്റൂർ രവിവർമ്മയുടെ രണ്ടാം ചരമദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2021 ജൂലൈ 27 രാത്രി 7 മുതൽ 9 മണിവരെ ക്ലബ്ഹൗസിൽ ആറ്റൂരോർമ്മ എന്നൊരു കവിതയരങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ആറ്റൂരിന്റെ 2...


മക്കൾ

ആറ്റൂർ രവിവർമ്മയുടെ മക്കൾ എന്ന കവിത കെ സി നാരായണൻ ചൊല്ലുന്നു


മറുവിളി

ആറ്റൂർ രവിവർമ്മയുടെ മറുവിളി എന്ന കവിത ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് ചൊല്ലുന്നു:


ഊഞ്ഞാലിൽ

വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ ഊഞ്ഞാലിൽ എന്ന കവിത കവി കെ വി ബേബി ചൊല്ലുന്നു.