ദു:ഖം

ഈ കണ്ണുകളിലെങ്ങനെ വന്നു,

മോദിഗ്ലിയാനി
തന്റെ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകളിൽ
വരയണമെന്നു കരുതി
ഒടുവിൽ വരയാതെ മാറ്റിവെച്ച
ആ കൃഷ്ണമണികളിൽ
രണ്ടെണ്ണം?