അമ്മയും മോളും

ബസ്റ്റോപ്പിൽ കാത്തുനിൽക്കുന്നു

ബസ് വരുന്നു

അവർ അതിൽ കയറി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു,

രണ്ട് ജീവിതം.


കണ്ടക്ടർ ചോദിച്ചു,

അക്കരെയോ ഇക്കരെയോ?


അമ്മ പറഞ്ഞു, നടുക്ക്.

കണ്ടക്ടർ: ആ സ്റ്റോപ്പ് മരണമാണ്


അമ്മ: അതുമതി

ഏറ്റവും ആഴമുള്ള ഇടം നോക്കി നിർത്തണം

ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉള്ളതിന്റെ 

ഇരട്ടിച്ചാർജ് തരാം

അക്കരെ വന്നുനിൽക്കുന്നയാൾ

മുഷിഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോകട്ടെ.