പണ്ട്,

ഒരു കാടിനുനടുവിൽ ഒരു ഒറ്റമരം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ചുറ്റും കാടെങ്കിൽ പിന്നെ മരം എങ്ങനെ ഒറ്റയാകും?

മരം ഒറ്റയാണെങ്കിൽ പിന്നെ

ചുറ്റുമുള്ളത് എങ്ങനെ കാടാകും?


ഒന്നുകിൽ ആ മരത്തിൻ്റെ പേരാകണം 'ഒറ്റ'

അല്ലെങ്കിൽ ആ മരം ആൾതിരക്കിൽ കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോയ ഒരു മനുഷ്യനാകണം.