കൊന്നമരങ്ങൾ 

പൂവിട്ടു നിൽക്കുന്നു

നിങ്ങൾ കൊന്ന മരങ്ങളല്ല,

കൊല്ലാതെ വിട്ടവ.

*

പിരിയാൻ മറന്നുപോയൊരുത്സവ-

മിതിൻ പേ,രാലോ

അതോ പേരാലോ.

*

റോഡ് വീതികൂട്ടാൻ 

വന്നവരോട്

മരം പറഞ്ഞു,

ഞാൻ മാറിത്തന്നേക്കാം

എനിക്കെവിടെയും

പോകാനില്ലല്ലോ.

*

കവിതയെക്കുറി

പറയാനിരുന്നതെല്ലാം

മരത്തെക്കുറി

പറഞ്ഞാലും

കാരണമിതിനു വേരു-

ണ്ടിത് പൂക്കും.