നനഞ്ഞൊട്ടിയ പുസ്തകത്താൾ

ശ്രമപ്പെട്ട്‌ തുറക്കുംപോലെ

നേരം പുലരുന്നു.

മുരിങ്ങയും മാവും പ്ലാവും

കുരുമുളകുവള്ളിയും തമ്മിൽ

കലർന്നു കിടക്കുന്നു.

ചക്ക മാവിലോ, പ്ലാവിലോ, കൃത്യമല്ല

കൈപ്പയും പടവലവും പന്തൽ വിട്ട്‌

പടർന്നുപോയി.

ആട്ടിൻകൂട്ടിൽ മറ്റാരൊക്കെയോ

കുളമ്പു കുടഞ്ഞു മുനിയുന്നു.

നരിച്ചീറുകൾ കുത്തിയ

കുടപ്പന കുമ്പിളിനുള്ളിൽ നിന്ന്‌

യുദ്ധകാഹളം.

ഉറക്കം മുറിഞ്ഞു മുനിയുന്നത്‌

വണ്ണാത്തിപ്പുള്ളോ, അരിപ്രാവുകളോ?

കാട്...