സന്ധ്യ എൻ.പി
സന്ധ്യ എൻ.പി

സന്ധ്യ എൻ.പി

@sandhya


കോട്ടവാതുക്കൽ

ദിനങ്ങൾ നനഞ്ഞഴുകിയ തുണി മണം

വഴുക്കലുണ്ടതിന്

പച്ചപ്പായലു തിളങ്ങുണ്ട്.

ആരും കാണാത്ത കോട്ടയ്ക്കരികിലെ

മതിൽ വഴിയിലൂടെ നടന്ന്

ചിത്രങ്ങളിൽ മാത്രം

കണ്ടിട്ടുള്ള

കറുത്തു നീണ്ട മുടി നിവർത്തിയിട്ട്

മലർന്നുകിടക്കുന്ന

മധ്യവയസ്കയെപ്പോലുള്ള

ചെരിഞ്ഞ കുന്നിൻപുറം താണ്ടി

ഒറ്റക്കണ്ണൻ മേഘം താഴേക്കു നോക്കുന്നത്

കണ്ടു കൊണ്ടു

നിൽക്കുമ്പോൾ

മഴമണം ചുറ്റും പരക്കും.

നിക്കറിടാത്ത ചന്തിയിൽ

കുഞ്ഞു വടിയാൽ

തല്ലുന്ന അമ്മയ്ക്കു...


സഞ്ചാരം

റോഡിൽ വാഹനത്തിള

പതയ്ക്കൽ.


കുറേ നേരമായി

റോഡു മുറിച്ചു കടക്കാൻ നിൽക്കുന്ന അമ്മയും മകനും

ഇപ്പോഴും

അവിടെത്തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്.


അവരുടെ കറുത്ത നെറ്റിയിലൂടെ

വിയർപ്പ് ചാലിട്ടൊഴുകുന്നുണ്ട്.

ഇടയ്ക്കവർ കൈ പൊക്കിത്തുടയ്ക്കും.

ഭൂമിയുടെ എഴുന്നു പിടിച്ച ഞരമ്പു പോലെ

അമ്മയുടെ കൈയ്യ്,

പാകമല്ലാത്ത വലുപ്പത്തിൽ

ഒരു വള .


നദിയിലിറങ്ങും പോലെ

അമ്മയും

മകനും.


അവൻ കുറേ നേരമായി

...