ശാസ്ത്രശർമ്മൻ എ
ശാസ്ത്രശർമ്മൻ എ

ശാസ്ത്രശർമ്മൻ എ

@sastrasarman


പാലറ്റ്

ഐസ് ബർഗിൻ്റെ 

നിമ്നോന്നതികളിലൂടെ 

ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന നീലകളുടെ 

സമുദ്രസ്നാനം

നീന്തി മറയുന്ന കറുപ്പുകളിൽ നിന്ന്

ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന വെളുപ്പുകളുടെ

പതഞ്ഞുയരുന്ന വിരലുകൾ 

തൊട്ടു നോക്കുന്ന

തണുപ്പിൻ്റെ സ്ഥടിക വാനം

ഒഴുക്കുകളുടെ സംഗീതത്തിൽ

വരക്കാനൊരുക്കി വെച്ചൊരു

ഗ്ലാസിയർ പാലറ്റ്.

...

ഖനനം

ഭൂമിക്കടിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്

ആ ശില്പം

ശില്പിയേയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച്


അവർ

മണ്ണുമാന്തി നോക്കുന്നു

ഭൂമി തുരന്നു നോക്കുന്നു

കടൽ

വറ്റിച്ചു നോക്കുന്നു


അവർ

അറിയപ്പെടാത്തൊരു ലോഹത്തിൻ്റെ

കണക്കെഴുതി നോക്കുന്നു

നിറവും തൂക്കവും നോക്കുന്നു


അവർ

നുണകൾ കൊണ്ട്

കഴുകിയെടുക്കാൻ നോക്കുന്നു

അരിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുന്നു


ഭൂമിക്കടിയിൽ കിടപ്പുണ്ട്

ആ ശില്പം

ശില്പിയേയും കെട്ട...