പഴയ ദിവസം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ...

പ്രാണന്റെ നേരിനെ

തേടുന്ന യാത്രയിൽ

പരിചയമില്ലാതെ വന്നവൻ

പണ്ടെങ്ങോ കണ്ടു മറന്ന

പോലെ .....


അജ്ഞാതമാം യാത്രയിലൂടെ ..

അപരിചതത്വം കളഞ്ഞു

ഞങ്ങൾ ....

അലക്ഷ്യമായ് നടന്നു നീങ്ങി

അനാഥമാം രണ്ട് ജന്മങ്ങൾ പോലെ .....


വിഭിന്നരൂപങ്ങൾ

തട്ടിമാറ്റി .....

വേദനയിൽ മുങ്ങും

മനസ്സുമായ് ...

വീണുകിടന്ന പൈശാചികതയെ ..'

വലിച്ചു കീറി നടന്നു

നീങ്ങി .....


<...