പുതിയോരുതാളിലേക്കൂളിയിട്ടിറങ്ങട്ടെ ഞാൻ

പുതുജീവനുദിക്കട്ടെ നെഞ്ചിൽ

തളിരില തളിർക്കട്ടെ കരളിൽ


എന്നിട്ടുമെന്തിനോ പരിഭവം ഹൃത്തിൽ

വ്യാകുലമെന്തോ പിടയ്ക്കുന്നു മനമിൽ

ആകുലമെന്തോയലട്ടുന്നു

മുന്നിൽ


പാടില്ല സംശയം

മുന്നോട്ടുവച്ചൊരു കാലില്ല

പിന്നോക്കിറക്കുവാനെന്നിൽ

നിങ്ങട്ടെ പാടക്കെട്ടുകൾ മുഴുവും

നീളട്ടെ നിണ്ടൊരു പാതയും മുന്നിൽ

നിറയട്ടെ കവിയാത്ത മഷിക്കുപ്പി വീണ്ടു-

മൊഴുക്കട്ട കലരാത്ത

മഷിതന്നെ നേരിൻ