പാനം ചെയ്താലുമെന്നെ, നീ ചാരുനേത്രങ്ങളാൽ

വാഗ്ദാനമായ് നിനക്കേകാ,മിന്നെന്റെ നയനദ്വയം.

പതിച്ചാലുമാപ്പാനചഷകത്തിലൊരു മൃദുചുംബനം

പിന്നെ ഞാനലയുകില്ലാ മധുവിനായേതു ദിക്കിലും.

അദമ്യമാം ദാഹം ഏറീടുന്നുണ്ടെന്റെയാത്മാവിൽ

ആശിപ്പതൊന്നേയുള്...