എനിക്കെന്തൊരു സുഖാണ്...

ഉമ്മ പെറ്റു

ഒത്താച്ചി മുടികളഞ്ഞു

വല്ലിമ്മ തീറ്റി

ടീച്ചര്‍മാരും മാഷമ്മാരുംകൂടി

മാറിമാറി പഠിപ്പിച്ചു

ബാപ്പ കെട്ടിച്ചു

READ MORE