മനോജ് മേനോൻ
മനോജ് മേനോൻ

മനോജ് മേനോൻ

@menoncmanoj


ചേച്ചി

എന്നും അടിച്ചു 

വൃത്തിയാക്കിയിരുന്ന 

കോലായ തറയിൽ

സന്ധ്യക്ക്‌ തിരി തെളിയിച്ചിരുന്ന

വിളക്കിന് കീഴെ

നിശ്ചലയായി കിടക്കുന്നു

ചേച്ചി


കഴിഞ്ഞെന്ന് 

നൂറാവർത്തി പറഞ്ഞതിന്

ശേഷം വാങ്ങി കൊടുത്ത

ചന്ദനത്തിരി തലയ്ക്കൽ പുകയുന്നു


അന്നു കാലത്തുംവെള്ളം

പകർന്ന ചെമ്പരത്തി

ചൂടിലും വാടാതെ

പൂവിട്ടു നിൽക്കുന്നു


കാലേ തീപൂട്ടിയതിന്റെ

കനൽ നീറ്റം 

ഉള്ളടുപ്പിൽ


നീ പോയതിൽ എനിക്ക് വേണ്ടാതെ പോയ ഞാൻ

നീ പോയതിൽ പിന്നെ

ഒറ്റക്കായി പോയ എന്നെ

എന്ത് ചെയ്യും എന്ന്

ഒത്തിരി ആലോചിച്ചു


നേരം വെളുക്കാനായിട്ടും

ഉറങ്ങാതിരുന്ന എന്നെ

വഴക്ക് പറഞ്ഞു

ഉറക്കി കിടത്തി


'ജോലിക്ക് പോവേണ്ടതല്ലേ

എഴുന്നേൽക്ക് 'എന്ന്

സമയത്തിന് 

വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു


പല്ല് തേപ്പിച്ചു

കുളിപ്പിച്ചു 

ഇഷ്ട്ടപെട്ട

വസ്ത്രം ഇടീച്ചു


വിശപ്പില്ലെന്നു പറഞ്ഞു

ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിട്ടും 

വ...