നിഴലുകൾ തൂക്കിയിട്ട ജാലകത്തിന്ന-

പ്പുറമിപ്പുറം രണ്ടാത്മാക്കൾ.


എരിഞ്ഞുതീരുന്ന പകൽ കുടിച്ച് 

തളർന്നുവീണ ഇരുട്ടിനെ പെറുക്കിയെടുത്ത്

സ്വപ്നത്തിന് കാവൽതീർക്കുന്ന മതിലുകൾ.

 

...