കല്ലെറിഞ്ഞോടിച്ചാലും

പിറകെ വാലാട്ടുവാ-

നല്ലാതെ പ്രണയത്തിൻ

ചാവാലിനായ്ക്കെന്താവും?


നിൻവ്രണം നക്കിത്തോർത്തി

നിൻമുറിവിന്മേൽ മുത്തി

നിന്റെ വീടിനുചുറ്റും

കാലുവെന്തുവെന്തോടി


നീ തുടലഴിച്ചിട്ടും

ഓടാമ്പലടച്ചിട്ടും

നിന്റെയുമ്മറത്തതു

പാറാവു തുടരുന്നൂ


തന്മുതുകത്തു നിന്റെ

തല്ലെത്ര പതിഞ്ഞാലും

ജന്മവാസനയുടെ

വാൽ വീണ്ടും വളയുന്നൂ


നിന്റെ കൈ തലോടുവാൻ

ചെല്ലുമെന്നോർത്തോർത...