കുട്ടിക്കാലത്ത് കേട്ട,

ഒരു കിളിയുടെ 

ശബ്ദം

വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം

ഞാനിന്ന്

വീണ്ടും കേട്ടു...!


അന്നു കേട്ട 

അതേ പോലെ

ആ ശബ്ദം

എന്നെ കേൾപ്പിക്കാൻ

പ്രകൃതി 

നിശ്ചലമായി

നിൽക്കുന്നതായി 

എനിക്കു തോന്നി...!!!


എനിക്കെന്റെ

മരിച്ചു പോയ 

അമ്മയെ

പെട്ടന്ന്

എന്നത്തേക്കാൾ

ഓർമ വന്നു...!


അമ്മയുടെ 

ഒക്കത്തിരുന്ന്

ഹോമിയോ <...