തീവണ്ടിയിൽ പുറം തിരിഞ്ഞിരുന്ന്

ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന പെൺകുട്ടി.


തീവണ്ടിക്ക് പുറത്ത്

കൈക്കോട്ടുമായി പോകുന്ന

ഒരാൾ


പാളത്തിൽ 

ഒറ്റക്കിരിക്കുന്ന ഒരാൾ

എന്നിവയൊക്കെ

ഒറ്റക്കാഴ്ചയിൽ

കണ്ടതാണ്

എന്ന് പറഞ്ഞാൽ

എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും നീ?


തീവണ്ടിയിൽ കയറുകയില്ല

എന്നത് നിന്റെയല്ല 

എൻറെ

നിർബന്ധമാണല്ലോ


ചെറുപ്പത്തിൽ

മരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള

വിവിധ സ്വപ്നങ്ങ...