ഓരോ യുദ്ധം തുടങ്ങുമ്പോഴും

വീടിൻറെ എല്ലാ വാതിലുകളും ഞാൻ തുറന്നിടും

ഏറ്റവും നിർജ്ജീവമായ മുഖവുമായി 

കാലം അവയിലൂടെ കടന്ന് വരും. 

 

പിറ്റേന്ന് ഞാൻ പത്രകാരനോട് പറയും 

നമ്മളിനി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കാണുന്നുള്ളൂ 

പുറത്ത് നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ 

അപരിചിതങ്ങളായ വാക്കുകളുടെ പര്യായ പദങ്ങൾ

മരണ ശേഷം അണിയിക്കേണ്ട 

വസ്ത്രങ്ങളുടേയും ആഭരണങ്ങളുടേയും പരസ്യങ്ങൾ

ഇനി അതൊന്നും വേണ്ട.

പകുതിയിൽ നിന്നുപോയ ഒരു മഴ ബാക്കി വ...