പി.പി.രാമചന്ദ്രൻ എഴുതുയ ബാലസാഹിത്യകൃതി. കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിട്യുട്ടിന്റ മികച്ച കഥക്കുള്ളളപുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.