സൂചിക: തിരവഴി

ഏതെങ്കിലും തലയോട്ടി
കരയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ
തലതല്ലിച്ചിരിച്ച്
പിളർന്നു പോയ
പാടുകൾ കാണാം

കുളിച്ച് പോരുമ്പോൾ
എനിക്കൊപ്പം പുഴയും
പോരുന്നു.

എഴുന്നേൽക്കാൻ വയ്യാത്ത
ഉറക്കത്തോടെ കുന്നുകയറുന്ന
ഒരു ജീപ്പ് പാറയിലോ കല്ലില്ലോ തട്ടി
വഴുതുന്നു.

ശരീരമാകെ മുയലുകളെ
വളർത്തുകയാണവൾ
അവ മേലാകെ ഓടി നടക്കുന്നതിന്റെ
ഓളത്തിൽ മീനുകളെ പോറ്റുന്നുമുണ്ടവൾ.
മീനുകൾ കൊത്തുന്ന ഇടത്തേ മുലക്ക്
മുകളിലെ നീല മറുകിൽ
മന്ദാരം നട്ടിട്ടുണ്ടവൾ.