സൂചിക: അയല്‍മൊഴി

ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ തനിച്ച്‌,
ഈ മുറിയിലിരിക്കുന്നു
ആ മുറിയിൽ നില്‌ക്കുന്നു
അകത്തളത്തിൽ ചുറ്റി നടക്കുന്നു
അങ്ങനെ വീടാകെ നിറയുന്നു.

അങ്ങനെ,
ഒരു താളിൻമേലേ
'ഗാനം';
പച്ചകുത്തിയ ചിത്രം പോലെ
ഈ ഗാനം;
താളിൽനിന്നും വാക്കുകൾ ശബ്ദിക്കുന്നു,
ഒന്നൊന്നായി വാക്കുകൾ ശബ്ദിക്കുന്നു.
വാക്കുകളും ശബ്ദങ്ങളുമൊരു ചങ്ങലയായി
തെന്നലിലൊഴുകിനടക്കട്ടെ... അതാ ഗാനം!

വാക്കുകളെന്താണിങ്ങനെ?
കറുത്തു ചാറുന്ന തുള്ളികൾ
ആകാശത്തിൻ വെളുത്ത പ്രതലത്തിൽ!
വാക്കുകളെന്താണിങ്ങനെ?
കാണാനാവും , പക്ഷേ മൂകം
കാണാനാവാത്തത്‌, കേൾക്കുന്നത്‌.

മരത്തിൽനിന്നൊരില
വഴുതിയും
ചാഞ്ഞും
ചാഞ്ചാടിയും
കാറ്റിനെ ലാളിക്കുന്നൊരു പട്ടം
നീരിനു മേലൊരു തോണി