ശാന്തമായ മുഖഭാവത്തോടെ അന്നും

പാൻഗോങ് തടാകം ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റു.


പെട്ടെന്നൊരുങ്ങേണ്ടതുണ്ട്;

വസന്തകാലത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.


മേപ്പിൾ മരങ്ങളുടെ

ചുവന്നുതുടുത്ത ഇലകളെ

ശരിയായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.


ട്യൂലിപ് പുഷ്പങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗന്ധവും പേറി

തൻറെ തുറന്ന വക്ഷസ്സിലേക്ക്

നിരന്തരമായടിക്കുന്ന കാറ്റുകളുടെ ഇടവേളകളിൽ

കൂമ്പി മയങ്ങേണ്ടതുണ്ട്.


മഗ്നോലിയപ്പൂക്കളുടെ തേൻ കുടിച്ചു മത്തരായി ...