ഒരിക്കല്‍,ആകാശം 

നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്ക് പകരം 

മണ്‍തരികളെ പ്രസവിക്കും.


മഴ തടഞ്ഞുകെട്ടി

അവയെ നനയ്ക്കും.


കിളികള്‍ വിത്തുകൊത്തി 

അവിടേയ്ക്ക് പറക്കും.


ഇടിമിന്നലില്‍ 

അവ തളിര്‍ക്കും 

അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും 

മുറിച്ചുമാറ്റാനാവാത്തതിനാല്‍

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചിരി 

പൂക്കളില്‍ തൊടുവിക്കും.


കാറ്റ് അവിടെത്തന്നെ

ചുറ്റിക്കളിക്കും.


ഇവിടെനിന്നു...