• വിടവിൽ

  രണ്ടു ചെടിച്ചട്ടികൾക്കിടയിലെ വിടവിൽ 
  ഒരുചെടി വളർന്നു
  രണ്ടു മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അദ്യശ്യമായി
  മറ്റൊരാൾ പാർക്കുമ്പോലെ

  കൂടുതൽ >>

  ഭൂമിക്കടിയിലായിരുന്നു

  ഭൂമിക്കടിയിലായിരുന്നു ആകാശം.
  കിളികളൊക്കെയും 
  മാളങ്ങളിൽപ്പാർത്തു
  മഴവെള്ളത്തിൽ
  നനഞ്ഞിട്ടവ എകരങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നു

  കൂടുതൽ >>

  തുമ്പ്

  മുറ്റത്തു മണ്ണിൽക്കളിക്കുന്ന നേരത്തു  
  മുതുകത്തു വന്നു വീണതാണ്  
  കനമുള്ളതെന്തോ  
  തണുപ്പോടെയെന്തോ  
  നനയുന്നതെന്തോ  
  ഒന്നിന്റെ തുമ്പ്   

  കൂടുതൽ >>

  പുറന്തോട്

  ഒരു കടൽ ജന്തുവിന്റെ വലിയ പുറന്തോടായിരുന്നു അത്
  ഇടങ്കാതിൽ ചേർത്തു വച്ചു.
  മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലൊരുത്തി,
  കേൾവിയില്ലാത്തവൾ,
  തനിച്ചു പാർക്കുന്ന വീട്ടിൽ.

  കൂടുതൽ >>

  ഒരു കിളിയുമതിന്റെ കുഞ്ഞും

  ഒരു കിളിയുമതിന്റെ കുഞ്ഞും
  മാനത്തു വട്ടം പറക്കാൻ പഠിക്കുന്നു,
  താഴത്തു മിറ്റത്തു വീഴുന്ന തൂവൽ
  ലാവെളിച്ചത്തിൽപ്പെറുക്കുന്ന കുട്ടി,
  ഇലകളില്ലാമരങ്ങളിലൊക്കെയും
  രാപ്പറവകൾ അമർന്നിരിക്കുന്നു,
  അനങ്ങാതുറങ്ങുന്നു.

  കൂടുതൽ >>