1പരന്ത് മലന്ത് കെടക്കണ
തരിയാ
കറുത്ത കട്ടിലിൽ
വെള്ളപൊതപ്പിട്ട മാതിരി
വാലോ വാല്
വെട്ടിയൊണക്കി
ചട്ടത്തടിച്ചാം
2കൈകൊളന്ത
3കാറാതിർക്ക
കാലടിയിലിടാം
പുതുപെണ്ണ്ക്കും പയ്യനക്കും
4സാസ് കൂടാതിർക്ക
കൊണ്ടു നടക്കാം.
വട്ടത്തീ വലിച്ച് വച്ച്
പിടിവിട്ട് കളിച്ചാം
തെരച്ചിയല്ല
5പെരമ്പ്ത്തോല്
കണ്ടം കണ്ടമായി
കൂറുപോടാം
മുള്ള്
കട്മുറാണ് ചവച്ച് തിന്നാം
രത്തത്തിൽ ആവിക്കേറ്റി
അലുവ കിണ്ടാം.
അടുത്ത ജമ്മത്തീ
എങ്കമ്മയും പെറുമായരിക്കും
തെരച്ചിയെ
അത് ഞാനാവണമെന്നില്ല
ഞാനായിക്കൂടെന്നില്ല.


* തെരണ്ടി മീൻ
1. പരന്ന് മലർന്ന്
2. കൈക്കുഞ്ഞ്
3. ചുമക്കാതിരിക്കാൻ
4. പിശാച്
5. തെരണ്ടിയുടെ മറ്റൊരു പേർ