നിന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള
അമ്പലക്കുളമാണ് ഞാന്‍.
നീ ഓടി വന്നു ചാടൂ
മലർ‍ന്നും കമിഴ്ന്നും നീന്തൂ.
നിനക്കു പിറകെ ചാടാൻ വരുന്ന ചെക്കന്മാരെ
കഴുത്തിനു പിടിച്ചു താഴ്ത്തൂ.
പക്ഷെ ചെറുക്കാ
വന്നു ചാടിയല്ലോ
നിനക്കു മുമ്പേ ചിലർ‍.
അവരെ നീ എന്തു ചെയ്യും?
വേഗം നീന്തിക്കരയേറൂ
മുങ്ങാം കുഴിയിട്ട്
ദേ അവർ‍ നിന്റെ നേരെ വരുന്നുണ്ട്.