ഏതെങ്കിലും തലയോട്ടി
കരയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ
തലതല്ലിച്ചിരിച്ച്
പിളർന്നു പോയ
പാടുകൾ കാണാം
തലയോട്ടിയിൽ.
എടുത്തു നോക്കിയാൽ
മണ്ണിലുരുണ്ട്
ചിരിച്ചതിന്റെ
ചെളിപ്പാടു കാണാം
തലയോട്ടിയിൽ.
ചിരിച്ച് ചിരിച്ച്
മുൻ പല്ലിളകിയതു
വരെ കാണാം
തലയോട്ടിയിൽ.

ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാനോ?...
പഴയ മാംസത്തിന്റെ
കഥയോർത്തല്ലാതെ !