നിലം തുടക്കുമ്പോള്‍ ഉമ്മ
പഴയൊരു പാട്ട് മൂളുന്നു
പാട്ടില്‍ കുതിര്‍ന്ന് നിലം നനയുന്നു
ഫാനോണാക്കി ഉണക്കാനിട്ട് പോകുന്നു
ഞാനാ പാട്ടോര്‍ത്ത് നടക്കുന്നു
നിലത്തൂടെ