ഫോട്ടോയില്‍
അഞ്ചുപേരുണ്ടായിരുന്നു.
ആദ്യത്തെ മൂന്നുപേരുടെയും
പേരുകള്‍ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും
നാലാമതും അഞ്ചാമതും
നില്ക്കു ന്നവരെ ‘തുടങ്ങിയവര്‍’
എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

ഒരു ചെറിയ ഈരഴ തോർത്ത്
ചക്കമുലകൾക്ക് കുറുകെയിട്ട്
ഞാനൊന്നുമറിഞ്ഞില്ലേ  രാമനാരായണ
എന്ന ഭാവത്തിൽ നടക്കുന്ന
ആച്ചേടത്തിയെ ഓർമ്മവരും
മുലചരിത്രം  പറയുമ്പോൾ

ബർദുബൈയിലെ ശ്മശാനത്തിന്റെ 
അരികിലൂടെ പോകുമ്പോൾ 
മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് 
നാം ജനിക്കും

മൃഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ മനുഷ്യർ
കരയുന്നു ഒച്ചവെക്കുന്നു
ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ മത്സ്യങ്ങളെ 
നിശബ്ദമാണ് അവ മിക്കപ്പോഴും

ഏതെങ്കിലും തലയോട്ടി
കരയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ
തലതല്ലിച്ചിരിച്ച്
പിളർന്നു പോയ
പാടുകൾ കാണാം

കുളിച്ച് പോരുമ്പോൾ
എനിക്കൊപ്പം പുഴയും
പോരുന്നു.

എഴുന്നേൽക്കാൻ വയ്യാത്ത
ഉറക്കത്തോടെ കുന്നുകയറുന്ന
ഒരു ജീപ്പ് പാറയിലോ കല്ലില്ലോ തട്ടി
വഴുതുന്നു.

ശരീരമാകെ മുയലുകളെ
വളർത്തുകയാണവൾ
അവ മേലാകെ ഓടി നടക്കുന്നതിന്റെ
ഓളത്തിൽ മീനുകളെ പോറ്റുന്നുമുണ്ടവൾ.
മീനുകൾ കൊത്തുന്ന ഇടത്തേ മുലക്ക്
മുകളിലെ നീല മറുകിൽ
മന്ദാരം നട്ടിട്ടുണ്ടവൾ.


123L