പറന്നുയർന്ന കിളികൾ
ഇളക്കിവിട്ട ചില്ലയിൽ നിന്നും
ഞെട്ടറ്റു വീണൊരില
താഴേ നിൽക്കും ചില്ലയൊന്നിൽ
തങ്ങി നിൽക്കുന്നു,

ഇല്ല, കുടിച്ചിരിക്കില്ല
വെയിൽ കുടിച്ചിടത്തോളം
വെള്ളമാരും.

ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞൊരാൾ
മരിച്ചതിൽപ്പിന്നെ
ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കും വീട്,
തുറന്നുകിടക്കും ജനൽ
കടത്തിവിടും വെയിൽ
വരച്ചിടുകയാണു അകചുവരിൽ
വരുംവഴി മുന്നിൽപ്പെട്ട
ഇലയില്ലാ ചില്ലതൻ നിഴൽ

എനിക്ക് ആറു വയസ്സായ കാലത്ത് അമ്മമ്മയുടെ വീട്ടിലെ ഒഴിവുകാലങ്ങളിൽ ‍മേമ ഗോവണിപ്പടികൾ‍കയറുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ഏതോ ഗന്ധർ‍വരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള കവാടങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിന്റെ മന്ദ്രമധുരമായ നാദമായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. മേമയുടെ മുറിയിൽ ‍വീട്ടിയിൽതീർ‍ത്ത അലമാരയുള്ള ഒരു മേശ, മേശയിൽ കറുപ്പിൽ ‍വെളുത്ത ചെത്തുകളുള്ള കുപ്പിവളകൾ, വലിയ

കുന്നിൻ ചെരുവിലൊരു
ചെറ്റക്കുടിൽ
കണ്ണുകൾ കുഴിഞ്ഞ്
വാ പൊളിച്ചിരുന്നു
അതിനു വല്ലാതെ വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു

തലയ്ക്കുള്ളിൽ
കവിതയും കുബുദ്ധിയുമില്ലാതിരുന്ന
ഒരു കാലത്ത്
ചാണകം തേച്ച മുറ്റത്ത്
ഉണക്കമടലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പയ്യിനെ
ഞാൻ മേച്ചു നടന്നു.

വെള്ള പുതച്ചിരുന്നു.
മൂക്കിൽപഞ്ഞി വച്ചിരുന്നു.
ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ
നെഞ്ചിന്‍കൂട് ഒരിക്കൽക്കൂടി
ഉയർ‍ന്നു താഴ്ന്നതായി കണ്ടു.

സമകാലികതയല്ല എന്റെ പ്രശ്നം
മന്വന്തരങ്ങൾക്കപ്പുറത്തു വച്ചാണ്
എനിക്കെന്റെ ഭാഷ കളവുപോയത്.
അതു കണ്ടെടുക്കാന്‍
ഇനിയും സമകാലികമായിക്കൂടാ എന്റെ കവിത.

1234