നാമിരുവർക്കും മറവി രോഗം വന്നാൽ

ഏറെ പ്രിയമുള്ളതാകാം

ഞാൻ ആദ്യം മറക്കുക 

അത് നിന്നെ തന്നെയാവാം 


തിരക്കുകൾ ഒഴിഞ്ഞ വിജനമാം 

നിൻ ഓർമ വീഥിയിൽ

ഞാനോ പൂത്തു നിന്നേക്കാമന്ന് 

പണ്ടത്തേതിലും തീക്ഷ്ണമായ്.


നിന്നെ മറന്ന ഞാനും 

എന്നെ മറക്കാത്ത നീയും 

എന്നത്തേയും പോലെ അന്നും

പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ വഴക്കിടും. 

എനിക്ക് നിന്റെയോർമ്മ ഒരു വെളുത്ത മന്ദാരമാകും 

ഞാനതി...