നമ്മുടെ വീട്ടിലെ

ഇഷ്ടികയും, വെട്ടുകല്ലും

നിവർന്നു നില്ക്കുന്നത്

എത്രാമത്തെ ഗുണന പട്ടികയിലാണ്

കല്ലുകളുടെ, ചുവപ്പിനെ

ചാന്തു തേച്ച് മറച്ചു പിടിച്ചത്

അതിനുള്ളിലെ, അക്കങ്ങളെ

കൊല്ലാനായിരുന്നോ?


അക്കങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത്

തന്നിഷ്ടം പോലെ, സഞ്ചരിച്ച പൂജ്യങ്ങളെ

അനന്തതയിലേക്കിറക്കി കിടത്തി

കണക്കിൽ തോറ്റവരുടെ

മേൽവിലാസം മറന്നു പോകുമ്പോൾ

സിമന്റിനുളളിൽ, ശ്വാസം മുട്ടിയ

അടിത്തറയുടെ കരിങ്കല്ലുകൾ

ഉയരത്തേ കീഴടക്കുന്നത്<...