• ശിൽപ്പങ്ങൾ

  വഴിയരുകിലിരുന്ന
  ആരും വാങ്ങാനില്ലാത്ത
  ശിൽപ്പങ്ങൾ
  ക്കൊത്തിയുണ്ടാക്കുന്ന ശിൽപ്പിയെ
  എത്ര മനോഹരമായാണ്
  ശിൽപ്പങ്ങൾ ക്കൊത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്

  കൂടുതൽ >>

  ഒരിടത്ത്

  ഒരിടത്ത് ഒരു വല്ലാത്ത മനുഷ്ന്ണ്ടേർന്നു
  അയാൾ രാത്രീലങ്ങനെ നടന്ന് പോവേര്ന്ന്
  അയാളുടെ കയ്യിലാണെങ്കി
  ഒട്ടും വെളിച്ചോം ഇല്ല

  കൂടുതൽ >>

  കുന്നിറങ്ങി പോരുന്നോരേ

  കുന്നിറങ്ങി പോരുന്നോരേ
  എന്തു കാണാൻ പോയി
  കുന്നിൻ മേലെ പോയിടുമ്പോൾ
  എന്തു കൊണ്ടു പോയി.

  കൂടുതൽ >>

  വളഞ്ഞു നിവരുന്ന റോഡിനൊപ്പം

  വളഞ്ഞു നിവരുന്ന റോഡിനൊപ്പം
  വളഞ്ഞു നിവരുന്ന നിങ്ങളെ
  ഭ്രാന്തു പിടിച്ചെന്നവരായിരിക്കും
  റോഡ് എഴുതി വാങ്ങുക

  കൂടുതൽ >>