മണ്ണും വെള്ളവും

മണ്ണും വെള്ളവും

Pratheesh M P

എം പി പ്രതീഷിന്റെ പുതിയ കാവ്യസമാഹാരം. പ്രിന്റ് ഓണ്‍ ഡിമാന്റ് പ്രസിദ്ധീകരണം. പേജ് 200. വില (തപാല്‍ച്ചെലവുള്‍പ്പടെ) Rs.250