ബി കെ ഹരിനാരായണൻ
ബി കെ ഹരിനാരായണൻ

ബി കെ ഹരിനാരായണൻ

@bk


സുറുമയെഴുതിയ മിഴികൾ

നഗരമാകെയുണരുന്നതേയുളളൂ

വഴിനിറയെ പ്രഭാത നടപ്പുകാർ

തെരുവരികിലെ ചായമക്കാനിയിൽ

തിളതിളച്ചുവരികയാണിപ്പകൽ

പഴയതാമൊരുസൈക്കിളിൽ രണ്ടുപേർ

എഴുപതു കഴിഞ്ഞുള്ളൊരാണും പെണ്ണും

ധൃതിപിടിയ്ക്കാതിറങ്ങി, കടുംചായ-

മധുരമായൂതിയൂതിക്കുടിയ്ക്കുന്നൂ

കടയിലാകെച്ചലച്ചിത്രഗാനമൊ-

ന്നധികശബ്ദമില്ലാതെ പരക്കുന്നു


അവളെയാദ്യമായ് കാണുന്നപോലയാൾ

തുടരെ, കണ്ണടച്ചില്ലൂടെ നോക്കുന്നു

പുറമെയാണെന്ന ലജ്ജയാലാവണം

തല തിരിച്ചവൾ ,കയ്യിലിരിക്കുന്ന

തൊലിപൊ...


കുറ്റിച്ചാമരം

(നെല്ലിയോടാശാന്, നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിച്ച പലർക്ക്)


 അത്രമേൽ ചെറുതാകും ചുണ്ടപ്പൂവാകാശത്തി -

 ലുഗ്രമായ് ജ്വലിക്കുന്ന തീക്കട്ടയാകുംപോലെ

 അത്രമേൽ മൃദുവാകും മന്ത്രണം പ്രപഞ്ചത്തെ

 ഞെട്ടിക്കുമിടിനാദപ്പൊട്ടലായ് മാറുംപോലെ

 രാവിൻ്റെ തിരശ്ശീലത്തലപ്പത്തൊരു കുറ്റി-

 ച്ചാമരമുയരുന്നൂ ഭീതി പെയ്തലറുന്നൂ.


 എന്നിലെയുപബോധവനത്തിൽ, തളച്ചിട്ടോ-

 രുന്മദം, ത്രിഗർത്തനായ്, ചങ്ങലമുറിച്ചേറു-

 മുന്നതവീര്യത്...