(നെല്ലിയോടാശാന്, നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിച്ച പലർക്ക്)


 അത്രമേൽ ചെറുതാകും ചുണ്ടപ്പൂവാകാശത്തി -

 ലുഗ്രമായ് ജ്വലിക്കുന്ന തീക്കട്ടയാകുംപോലെ

 അത്രമേൽ മൃദുവാകും മന്ത്രണം പ്രപഞ്ചത്തെ

 ഞെട്ടിക്കുമിടിനാദപ്പൊട്ടലായ് മാറുംപോലെ

 രാവിൻ്റെ തിരശ്ശീലത്തലപ്പത്തൊരു കുറ്റി-

 ച്ചാമരമുയരുന്നൂ ഭീതി പെയ്തലറുന്നൂ.


 എന്നിലെയുപബോധവനത്തിൽ, തളച്ചിട്ടോ-

 രുന്മദം, ത്രിഗർത്തനായ്, ചങ്ങലമുറിച്ചേറു-

 മുന്നതവീര്യത്...