• ഒരിക്കൽ

  ഒരിക്കൽ
  നന്ത്യാർ‍വട്ടപ്പൂവിന്റെ ആകൃതിയിൽ
  എനിക്കു നിന്നോട് പ്രേമം തോന്നി..

  കൂടുതൽ >>

  സംഭവിച്ചതാണ്

  സ്വപ്നത്തിൽ
  അവൻ വന്നു പറഞ്ഞു.
  എനിക്കു വീടില്ലാ
  അതോണ്ടൊരു സുഖവുമില്ലാ.
  ഓ സാരമില്ല, നമുക്കു ശരിയാക്കാം.
  ഞാൻ എന്റെ വീടിന്റെ
  ഏതാനും ചില ചുമരുകൾ
  മുറിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങി.

  കൂടുതൽ >>

  ഉറക്കത്തിനു തൊട്ടുമുമ്പുള്ള
  ചില നിമിഷങ്ങളിൽ
  കമിഴ്ന്നു കിടന്ന്
  കണ്ണടച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ
  പ്രപഞ്ചോല്പത്തി കാണാം.
  കറുപ്പാണ് പശ്ചാത്തലം.
  ഭയങ്കര കറുപ്പ്

  കൂടുതൽ >>

  ശലഭപ്പേടി

  ഒരിക്കലൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു.
  ചാരനിറത്തിലുള്ള
  വലിയ നിശാശലഭങ്ങൾ
  എന്റെ മുറിയുടെ ചുമരുകൾനിറയെ
  ചിറകു നീർ‍ത്തിപ്പിടിച്ച്
  പറ്റിയിരിക്കുന്നു.

  കൂടുതൽ >>

  കുളം

  നിന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള
  അമ്പലക്കുളമാണ് ഞാന്‍.
  നീ ഓടി വന്നു ചാടൂ
  മലർ‍ന്നും കമിഴ്ന്നും നീന്തൂ.
  നിനക്കു പിറകെ ചാടാൻ വരുന്ന ചെക്കന്മാരെ
  കഴുത്തിനു പിടിച്ചു താഴ്ത്തൂ.

  കൂടുതൽ >>

  കലപില

  ഞാന്‍
  കലപില
  കലപില
  എന്നെഴുതുമ്പോൾ
  കവിതയുണ്ടാകുന്നു.
  കാടുകളിൽനിന്ന്
  കടും പച്ചയും
  കിളിക്കൂട്ടങ്ങളും
  പറന്നു വരുന്നു.

  കൂടുതൽ >>