വീട്

ഇന്ന്

ആകെ പൂത്തൊരു

വിദ്യാലയമാണ്.


മുറികളിൽ

നിറയെ കവിതകൾ

ഒരുപിടി കഥകൾ,

വീടിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൽ

പെരുക്കപ്പട്ടികകളുടെ കൂട്.


വീടിനു ചുറ്റും

വേഗമളന്ന്

നാലു ചക്രമുള്ള

ഗണിതവണ്ടി കൂകി പായുന്നു.


ചുവന്ന ബക്കറ്റിൽ

മഴക്കോള്,

ഷെൽഫിൽ

ആകാശത്തേക്കുയരാൻ

തയ്യാറായ റോക്കറ്റ്,

പരീക്ഷണത്തിന്റെ

കണ്ണട വെച്ച് ശാസ്ത്രപുസ്തകം.


പേരറിയാ പൂക്കൾ

പാറി വന്ന ...