ഓ മോജോവി മുസഫര്‍ അഹമ്മദ്‌
പൂതപ്പാട്ടിലെ കാമവും കാമനയുംരാജേന്ദ്രന്‍ എടത്തുംകര
പുതുലോക കവിതയിലെ പുതുഭാഷവി.യു.സുരേന്ദ്രന്‍
വിഷ്ണുപ്രസാദിന്റെ കുനാന്‍ പോഷ്പോറമനോജ്‌ കുറൂര്‍